ابلاغ برنامه هاي همگاني دهه فجر – بدين وسيله ،پيشاپيش از لطف و همراهي هياتهاي كوهنوردي شهرستانهاي استان تشكر و قدرداني ميگردد. “هيات كوهنوردي استان”