برنامه هوازی هرشنبه که شامل یوگاو دویدن است باحضورنایب رییس درپارک جنگلی قاین برگزار گردیدباحضور۲۵بانو