برنامه هوازی بانوان شامل دو ویوگا که سه شنبه در پارک جنگلی قاین به سرپرستی خانم ذلاوری برگزارگردید