برنامه هوازی بانوان شامل یوگا و دو ودوچرخه سه شنبه درپارک جنگلی برگزارگردید به سرپرستی خانم دلاوری