برنامه هوازی بانوان قاین که باحضورتعدادزیادی خانم  درروز سه شنبه انجام گرفت برنامه شامل یوگا ودو به سرپرستی سرکارخانم دلاوری