برنامه هوازی سه شنبه های بانوان قاین شامل دو ویوگا روزسه شنبه درپارک جنگلی انجام گرفت