برنامه هوازی هفتگی بانوان هرشنبه باحضور نایب رییس هییت کوهنوردی وصعودهای ورزشی شهرستان که این برنامه شامل یوگا و دویدن است  درپارک جنگلی قاین برگزارگردید دراین برنامه۱۶بانوحضوریافتند