اتاق فکر با حضور جناب آقای مهرانپور معاون محترم ورزش و جوانان استان و جناب آقای صائب معاون محترم اطلاعات و اخبار شبکه خاوران، جناب آقای بیجاری مدیر اتاق خبر، سرکار خانم زربان روابط عمومی محترم اداره کل ورزش و جوانان و روسای محترم برخی هیأت های ورزشی مورخ ۱۲/۱۲/۹۶ در صدا و یسیمای خراسان جنوبی برگزار شد.