برنامه کوهنوردی سنگین  به میزبانی باشگاه بزرگمهرقاینی درارتفاعات امان جعفری  وباحضور کوهنوردان وپیشکسوتان روزجمعه برگزار گردیدساعت شروع برنامه:۷صبح وپایان برنامه:۱۳:۰۰ وباحضور۵۸کوهنورد وبه سرپرستی:سیدابوطالب براتی سطح برنامه:نیمه سنگین