این همایش که به صورت همگانی اعلام گردید بودروزچهارشنبه به سرپرستی اقای مالکی  دبیرهییت کوهنوردی

وصعود به بلندترین قله قاینات به ارتفاع۲۰۰۰انجام گرفت

دراین همایش۱۳ خانم واقاشرکت کردند ساعت شروع:۵عصر ساعت اتمام برنامه:۲۱:۰۰