اولين گردهمايي اعضاي كارگروه جستجو و نجات ١٨/١٢/٩٦ برگزار و مطابق تقويم، مطالب طرح درس “مباني جستجو” مرور گرديد