بسمه تعالی

در تاریخ ۲۴ تا ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷ جشنواره سنگ نوردی با حضور اساتید و علاقمندان به این حرفه مهیج در روستای گردشگری خرو برگزار شد

در این مدت تعداد ۶ مسیر گشایش شد

مسیر مهر به طول ۲ طناب ادامه یافت

نام و مسیرهای گشایش شده با درجه سختی آن عبارت از:

۱- مسیری برای تمام فصول ۵/۱۰a
۲- آذرخش ۵/۱۲a
۳- هلال ۵/۱۰a
۴- نور ۵/۱۰b
۵-ترنم باران ۵/۱۱b
۶- مهر