جلسه هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان با مسئول و نمايندگان محترم تربيت بدني سپاه به منظور تعامل هرچه بيشتر در برگزاري همايشهاي عمومي و مقدمات همكاريهاي دوجانبه ١٤/١٢/٩٦