دومين نشست اعضاي هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان در مورخ ٢/١١/٩٦ پيرامون توسعه كوهنوردي استان، گزارش فعاليتهاي انجام شده و بررسي عملكرد هيات هاي شهرستانها برگزار شد.