رتبه مجموع هيات استان خراسان جنوبي براساس سرفصل هاي ارائه شده از سوي وزارت ورزش وجوانان وطبق آخرين رنكينگ فدراسيون محترم با همت تلاشگران عرصه كوهنوردي در سطح استان، با رشدي ١٠ پله اي در مدت یکسال ، مقام٢١ كشور است.