صعوذ موفقیت امیزبانوان قاینی به بلندترین قله ایران وخاورمیانه که در مردادماه انجام گرفت