همایش استانی به میزبانی شهرستان قاین صعودبه بلندترین قله زیرکوه قاینات قله شاسکوه به مناسبت روز تکریم بازنشستگان وخانواده

این صعودباحضورگسترده ای ازکوهنوردان خراسان جنوبی انجام گرفت

گزارش صعود:روزپنج شنبه درپایین کوه کمپ رازده وصبح ساعت۶ازکمپ به سمت قله حرکت کرده وحدودساعت۱۰برفرازقله شاسکوه ایستاده بعدازگرفتن چندعکس یادگاری به سمت پایین حرکت کرده وحدودساعت۱۴ به کمپ رسیده