همایش کوهپیمایی بانوان قاین به مناسب چهارده ماه معروف به شب مهتابی صعود به ارتفاعات خونیک دراین همایش ۸بانوشرکت کردند