آخرين همايش كوهپيمايي از دسته
برنامه هاي گراميداشت دهه فجر با
رويكرد خانوادگي در قالب گردهمايي
باشگاهها و كوهنوردان استان درمورخ
٢٧/١١/٩٦ و با حضور حدود ١٣٠ نفر

از كوهنوردان و علاقمندان به طبيعت
در دامنه هاي باغران(چهار ده)برگزار شد.

ضمنا بدين وسيله از هياتهاي كوهنوردي

خوسف و بيرجند و باشگاههاي ورزشي
حاضر در اين برنامه كه در راستاي توسعه
همگاني اين رشته فعاليت داشته اند،
تشكر ميگردد.

هيات كوهنوردي و صعودهاي
ورزشي استان خراسان جنوبي