بازديد رئيس هيات كوهنوردي استان و همراهان از “مدرسه طبيعت” در بيرجند وبررسي مقدمات همكاري هاي دوجانبه در راستاي اجراي برنامه هاي پايلوت جهت توسعه كوهنوردي و صعودهاي ورزشي در بين كودكان ٢٠/١٢/٩٦